РЕЗЕРВИРАЙ

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“

Приоритетна ос: Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване

Процедура: МИГ „Белово, Септември, Велинград – социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите“

 ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ: BG05M9OP001-2.021-0001-C01 от  18.03.2019 г. ПО ПРОЕКТ Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности в община Велинград

Целта на настоящият проект е насърчаване на социалното включване и създаване на подходящи условия за устойчивата интеграция на социално изключени роми, хора живеещи в риск и бедност, като се цели увеличаване на броя на лицата от уязвими етнически общности, включени в заетост, образование, обучение, социални и здравни услуги с фокус върху ромите на територията на община Велинград и по-конкретно в гр.Велинград и с.Драгиново.

 ЗАДРУЖНИ, ВДЪХНОВЕНИ И ЩАСТЛИВИ!

БЕНЕФИЦИЕНТ: „ДЕВИ“ ЕООД,

гр.Велинград, община Велинград,

област Пазарджик, ул. „Борислав“ № 27

Сума на проекта: 93 495.79 лв

Безвъзмездна финансова помощ : 93 495.79 лв

Средства от ЕСФ – 79 471,42 лв (85%)

Национално съфинансиране- 14 024,37 лв (15%)

By | 2019-12-08T19:54:33+02:00 декември 8th, 2019|News, Проекти|